E-biznes

Dotacja z Urzędu Pracy

Od roku 2004 Urzędy Pracy w całej Polsce udzielają dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to jeden z istotnych mechanizmów przeciwdziałania bezrobociu (inne aktywne formy to m.in. staże, oraz przygotowanie zawodowe). Obecnie o taką dotacje mogą się starać osoby bezrobotne lub poszukujące pracy – zarejestrowane w Urzędzie Pracy (które nie prowadziły własnej działalności w okresie ostatnich 12 miesięcy), w tym opiekunowie osób niepełnosprawnych, kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, oraz osoby, które utraciły pracę lub których formy zostały zlikwidowane w wyniku sytuacji związanej z pandemia COVID-19 (w tym przypadku o dotacje mogą się starać również osoby, których formy zostały zamknięte przed upływem wspomnianych 12 miesięcy). Wymaga się również, by osoby składające wniosek o dotacje miały tzw. „czystą kartę” – tj. nie odmówiły w Urzędzie Pracy bez uzasadnionej przyczyny: propozycji stażu, przygotowania zawodowego itp.

Obecnie dotacje udzielane są w wysokości maksymalnie 600% średniego wynagrodzenia, co na dzień 10.08.2021 oznacza dofinansowanie w kwocie ok. 34 000,00 zł. jako średnie wynagrodzenie przyjmuje się średnie wynagrodzenie określone przez Główny Urząd Statystyczny, za ostatni kwartał, w chwili publikacji tej informacji z Monitorze Polskim.

Fakt ten reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacja z Urzędu Pracy stanowi tzw. „pomoc de minimis” i jest zwolniona z podatku dochodowego.

Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym dotacji nie udziela się na działalność rolniczą (uprawa podstawowych produktów rolnych), działalność w zakresie międzynarodowego transportu towarowego, działalność wydobywczą itp. 

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji z Urzędów Pracy, zasad ich udzielania, kryteriów oceny dokumentów oraz sposobie ich wypełnienia i złożenia, można znaleźć na stronie: https://biznesplany24.pl

W związku z pandemią w roku 2021 znacznie wzrosła liczba składanych wniosków, gdyż cześć osób po prostu utraciła pracę, a część spędzając czas na tzw. „postojowy,” zwyczajnie miała czas by przemyśleć swoje długoterminowe plany zawodowe. Skutkowało to lawiną wniosków o dofinansowanie składanych w pierwszych miesiącach roku.

You may also like

Leave a reply

More in E-biznes