Firmy i usługi

JAK OSZCZĘDZIĆ PRZY SPRZEDAŻY SAMOCHODU W RODZINIE?

Umowa darowizny samochodu – formalności

Umowa darowizny pojazdu daje możliwość przeniesienia praw własności pojazdu na inną osobę lub podmiot. Jak mówi art. 888 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2022.0.1360) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Możemy się też spotkać z pojęciem przeniesienia udziału w prawie własności, dotyczy to sytuacji w których przeniesiono tylko część własności z umowy. Następstwem przekazania części własności jest sytuacja, w której pojazd ma dwóch lub kilku współwłaścicieli. Umowa darowizny pojazdu może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej, nie musi być sporządzona przez notariusza. Po sporządzeniu i podpisaniu umowy darowizny na nowym właścicielu spoczywa obowiązek przerejestrowania pojazdu, a na darczyńcy zgłoszenia zbycia pojazdu w ciągu 30 dni we właściwym miejscowo wydziale komunikacji.

Podatek od darowizny samochodu w rodzinie

Darowizna samochodu w rodzinie nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Jest więc bardzo korzystną formą przeniesienia praw własności. Do 0 grupy podatkowej włączono członków najbliższej rodziny. Komu można darować samochód, aby nie zapłacić podatku:? Do tej grupy należą:

 • żona i mąż,
 • matka i ojciec,
 • córka i syn,
 • babcia i dziadek,
 • macocha i ojczym,
 • prababcia i pradziadek,
 • siostra i brat,
 • pasierb i pasierbica,

Jeżeli samochód otrzymasz od osoby z dalszej rodziny lub obcej wtedy wysokość podatku będzie uzależniona od zaszeregowania w danej grupie podatkowej.  Grupy zobowiązane do zapłaty podatku od darowizny to:

 • teść, zięć, synowa – należą do I grupy podatkowej
 • ciotka i wujkowie – to II grupa podatkowa
 • najdalsi członkowie rodziny i  osoby niespokrewnione – zaliczają się do III grupy podatkowej

Umowa darowizny samochodu – wzór z omówieniem –  darmowy wzór do pobrania

Dobrze sporządzona umowa darowizny samochodu musi być napisana w sposób czytelny i zawierać podpisy wszystkich stron umowy. Aby poprawnie sporządzić umowę darowizny samochodu i nie mieć kłopotów podczas kontroli z Urzędu Skarbowego trzeba w niej zawrzeć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kiedy zawarta? – data zawarcia umowy
 • Gdzie zawarta? – miejsca zawarcia umowy, np. Warszawa
 • Kto daje?            – dane darczyńcy najlepiej z numerem PESEL
 • Kto dostaje?      – dane obdarowanego najlepiej z numerem PESEL
 • Jakie auto?         – podstawowe dane auta z dowodu rejestracyjnego
 • Jaką część?         – ułamkowe lub procentowe określenie przekazywanego udziału
 • Pokrewieństwo?- określenie stopnia pokrewieństwa między stronami, np. matka i ojciec
 • Kiedy zmiana?   – informacja o czasie zmiany własności pojazdu,

Pamiętaj…

 1. Kilku właścicieli pojazdu może mieć korzystny wpływ na obliczenie składki ubezpieczeniowej, ponieważ wystarczy, że jeden jest uprawniony do zniżek. Wówczas z korzystnej składki na ubezpieczenie samochodu korzystają pozostali współwłaściciele, nawet jeśli nie posiadają jeszcze wypracowanych zniżek.
 2. W momencie rejestracji pojazdu, który ma kilku współwłaścicieli  do wydziału komunikacji muszą udać się wszyscy. To mało praktyczne rozwiązanie, można więc udzielić pełnomocnictwa, aby rejestracji pojazdu na miejscu dokonała jedna osoba.
 3. Darowizny otrzymanej od członka rodziny nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego pod warunkiem, że wartość wszystkich darowizn w ciągu 5 lat nie przekracza kwoty 9637 zł.
 4. Jeśli wartość darowizny od członka rodziny przekroczy kwotę 9637 zł wciąż nie zapłacisz podatku, trzeba jednak dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.

You may also like

Leave a reply