Port Gdynia – modernizacja Nabrzeża Włoskiego

20 grudnia 2018 roku, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisano kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowa ta swoim zakresem obejmuje przebudowę całego, 125 metrowego Nabrzeża Włoskiego, wraz z około 30 metrowymi fragmentami przylegających konstrukcji Nabrzeży XXX-lecia i Albańskiego. Umowa opiewa na kwotę 17,6 mln zł brutto

W imieniu Portu Gdynia swoje podpisy pod umową złożyli Wiceprezes Grzegorz Dyrmo oraz Wiceprezes Piotr Nowak. Wykonawcę, firmę Strabag Sp. z o.o. reprezentowali Janusz Semeniuk i Marcin Wróblewski. „Z ogromna satysfakcją odnotowujemy fakt skutecznego doprowadzenia do podpisania umowy na przebudowę drugiego, po Słowackim, nabrzeża” – komentuje Wiceprezes Grzegorz Dyrmo.

Dla przypomnienia, wspomniana powyżej przez Wiceprezesa Grzegorza Dyrmo umowa, na przebudowę Nabrzeża Słowackiego została zawarta w dniu 22 listopada 2018 roku. Podpisana w dniu dzisiejszym umowa na przebudowę Nabrzeża Włoskiego, podobnie jak w przypadku Nabrzeża Słowackiego, przewiduje m. in. wykonanie nowej, zakotwionej, kombinowanej ścianki szczelnej, zwieńczonej nowym oczepem żelbetowym. Nabrzeże, w ramach prowadzonych prac, zostanie wyposażone w nowe urządzenia odbojowo-cumownicze. Planowany termin zakończenia prac to 12 m-cy od przekazania terenu budowy.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.:”Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Potu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etapy II i III” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

„Port Gdynia w obecnej chwili realizuje wiele inwestycji , mających na celu dostosowanie infrastruktury Portu do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. W swych działaniach staramy się przewidywać, a wręcz wyprzedzać przyszłe oczekiwania naszych kontrahentów – tu dla przykładu można wspomnieć o instalacji RTK” – kontynuuje Wiceprezes Grzegorz Dyrmo. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na przebudowę kolejnego nabrzeża, w tym przypadku Nabrzeża Norweskiego” – dodaje.

Źródło, fot 2,3,4: ZMP Gdynia, fot. 1: Marek Grzybowski,