Minister powołał Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Na podstawie art. 18 ust. 1b pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. Akademii Morskiej w Gdyni nadaje się nazwę „Uniwersytet Morski w Gdyni”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
M. Gróbarczyk