Inteligentny rozwój – środki dla firm przy wsparciu Agencji Rozwoju Pomorza


Agencja Rozwoju Pomorza zorganizowała 12 lutego br spotkanie informacyjne nt. możliwości dofinansowania przedsięwzięć z programu Inteligentny Rozwój dla MSP i dużych przedsiębiorstw. ARP wspiera działania pomorskich firm w pozyskiwaniu środków na rozwój innowacji – podkreślił Adam Marynkiewicz, informując, że łączna pula środków przeznaczona na konkursy, które będą ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln EUR. Informacje nt. konkretnych rozwiązań zaprezentowały panie: Magda Sosnowska, Anna Hasiuk, Daria Wedla.

Poniżej Zakres RPO WP 2014 – 2020, za który odpowiada ARP:
OŚ PRIORYTETOWA 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY
stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne i skuteczniejszą komercjalizację dorobku sfery B+R poprzez inwestycje skupiające się na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.
Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje
Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne
W ramach poddziałania ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” partnerstwa firm wraz z organizacjami będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo – rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą.  Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.
Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki
Działanie kierowane do jednostek naukowych i szkół wyższych, które przeznaczą środki UE na działania prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.  Na ten cel przeznaczono prawie 21 mln EUR
OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA
odpowiada na wyzwania dotyczące dostarczenia kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienia proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawy jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie poprzez inwestycje ukierunkowane w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych.
Działanie 2.2. Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie dedykowane  MSP, które pozwoli zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji. Środki UE pomogą przedsiębiorcom w przełamywaniu barier umożliwiających dalszy rozwój. Przeznaczone będą m.in. na poprawę ekoefektywności, powiązania międzynarodowe, w tym ekspansje na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także poprawę efektywności procesów produkcyjnych.  Inwestycje profilowane będą wspierały zwłaszcza przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem do ekspansji, a finansowanie będzie mogło objąć przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na zmianie procesu produkcyjnego czy sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowę zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług, bądź znaczącą poprawę ich jakości. Inwestycje profilowane obejmą także dofinansowanie przedsięwzięć służcych poprawie efektywności firm dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto dofinansowaniu z UE będą podlegały inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodno-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na ten cel przeznaczono ponad 40 mln EUR.

więcej na: https://www.arp.gda.pl/

zdjęcia: Marek Grzybowski