Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences in 2017

The IO PAN conducted research within a range of national and international interdisciplinary projects, which resulted in authorship or co-authorship of 110 peer-reviewed research papers. Among a number of valuable results, which have been obtained from our activities in the Baltic and the Arctic, the three following ones are worth presenting:

  1. Recognition of the impact of global and local environmental conditions on the distribution of inorganic pollution in benthic sediments. The results obtained may facilitate the assessment of the impact of human activities (e.g. nuclear power plants, wind farms) on fate of pollution, which is currently not in the system.
  2. Results of analyses of selected compounds, potential markers of plastics in sediments of the southern Baltic (e.g. PCV) show that EU recommended values for benthic sediments of freshwater basins are not exceeded. Therefore, it has been recognized that sediments of the Gulf of Gdansk and the Szczecin lagoon are not contaminated by these compounds.
  3. Fields of sea grass in the Gulf of Gdansk, despite relatively poorly developed flora, have significant impact on the functioning of benthic systems.

More: http://www.iopan.gda.pl/

W roku 2017 w IO PAN prowadzono badania statutowe oraz w ramach interdyscyplinarnych projektów badawczych, co zaowocowało autorstwem lub współautorstwem w 110 recenzowanych artykułach naukowych. Wśród wielu wartościowych wyników, jakie uzyskano w Arktyce i na Bałtyku, na uwagę zasługują:

  1. Rozpoznanie wpływu globalnych i lokalnych warunków środowiskowych na rozmieszczenie zanieczyszczeń nieorganicznych w morskich osadach dennych. Wyniki mogą pomóc w przyszłości ocenić wpływ intensyfikacji działań człowieka (np. elektrownie jądrowe, farmy wiatrowe) na los zanieczyszczeń wyłączonych obecnie z obiegu.
  2. Na podstawie analiz wytypowanych związków, potencjalnych markerów wybranych tworzyw sztucznych w osadach Bałtyku południowego (np. polichlorku winylu) nie stwierdzono przekroczenia wartości zalecanych przez UE dla osadów z obszarów słodkowodnych. Stwierdzono, że osady Zatoki Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego nie są silnie zanieczyszczone przez badane związki.
  3. Odradzające się siedliska trawy morskiej Zatoki Gdańskiej, mimo stosunkowo słabo rozwiniętej roślinności znacząco wpływają na funkcjonowanie systemu dna morskiego.

More: http://www.iopan.gda.pl/