Program dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020

SAM_1773 SAM_1756 SAM_1753 SAM_1774

 W Warszawie i Gdyni odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. Pierwsze zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a drugie Polski Klaster Morski. Spotkania są częścią procesu konsultacji społecznych mających udoskonalić projekt Programu Region Morza Bałtyckiego i prognozy jego odziaływania na środowisko, które w RMB trwają do końca marca 2014 r.

POLSKI KLASTER MORSKI_BSR_2014-2020_OBSZARY PROJEKTÓW_2014-03-20_Grzybowski_pol

O tym jaki był i jaki będzie Program dla Regionu Morza Bałtyckiego 18 marca mówiono na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a 20 marca w Akademii Morskiej w Gdyni. W Gdyni spotkanie zostało wykorzystane nie tylko do prezentacji poprzedniego i nowego Programu dla RMB ale również integracji środowiska nauki i biznesu. Dlatego w seminarium naukowców i praktyków w Gdyni uczestniczyli również przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (która złożyła akces na członka wspierającego Polskiego Klastra Morskiego), Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, Instytutu Morskiego w Gdańsku i Instytutu Badań nad Gospodarką, Spółki InnBaltica z Gdańskiego Parku Naukowo-Technicznego.

W czasie spotkania w Gdyni wręczono nominacje członkom gdańskiego Podzespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu PAN w kadencji 2011–2014.

Europejska Współpraca Terytorialna stanowić będzie jeden z dwóch celów polityki spójności w okresie 2014-2020. W tym czasie kontynuowane będą programy transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne – powiedział  Marcin Kubiak, wiceminister infrastruktury i rozwoju otwierając spotkanie informując, że Polska uczestniczy w dwóch programach tego typu – w programie Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego. Szczególnie istotny jest komponent transnarodowy, bowiem kładzie nacisk na wspólną realizację projektów przez partnerów z kilku, a nawet kilkunastu państw.

W Warszawie, podsumowania realizacji programu 2007-2013 dokonała Teresa Marcinów z Wydziału Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej MIiR. Poinformowała m.in., że w okresie 2007-2013 w Programie Regionu Morza Bałtyckiego uczestniczyło 167 polskich partnerów. Na 90 zatwierdzonych projektów w 75 uczestniczyli przedstawiciele z Polski. Polskie instytucje były liderami 4 projektów. Polscy uczestnicy programu wykorzystali 25 mln euro dotacji.

Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w nowym okresie programowania przedstawiła Joanna Wojtkowska (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), a o funduszach zalążkowych na uruchomienie projektu (seed money facility) mówiła Monika Cholewczyńska-Dmitruk (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Projety flagowe w obszarze kultury przedstawiła Anna Ceynowa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w Obszarze Priorytetowym Nutri – Anna Sosnowska, (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), a w Obszarze Priorytetowym Innovation – Tomasz Jałukowicz (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

W Gdyni, problematykę nowego Programu dla RMB omówił szeroko Marek Grzybowski, prezes Polskiego Klastra Morskiego. Przedstawił główne problemy zidentyfikowane  w czasie przygotowań do opracowania Programu, które oparto w znacznej mierze na wywiadach z dotychczasowymi liderami i beneficjentami Programu dla RMB realizowanego w latach 2013-2020. Omówił również podstawowe priorytety i cele cząstkowe. Wskazał, że kompleksowym celem Programu jest „wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego” i nacisk na wykorzystanie  efektu dźwigni, a nie finansowanie implementacji konkretnych rozwiązań.

Źródła pozyskiwania środków w Unii Europejskiej na realizację projektów innowacyjnych omówiła Joanna Oberbek, wiceprezes zarządu, InnoBaltica Spółka z o.o. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została zaprezentowana jako miejsce integracji nauki i przemysłu. O nowych inicjatywach związanych z rozwojem inteligentnych specjalizacji, potencjale przemysłowym i naukowym PSSE mówiła Iwona Grajewska, dyrektor Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi. Inicjatywę  kształcenia specjalistów w zawodach niezbędnych w wytwarzaniu innowacyjnych produktów omówił Jacek Pauli, dyrektor z Bałtyckiego Portu Nowych Technologii.

Prof. Zbigniew Burciu inicjator wielu projektów międzynarodowych i współpracy nauki z przedsiębiorcami mówił o problemach z finansowaniem projektów w Polsce, a dr Zygmunt Mietlewski o potrzebie wykorzystania nauki na rzecz rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. O edukacji dla gospodarki morskiej na poziomie wyższym i współpracy z przedsiębiorstwami mówił na przykładzie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. Piotr Przybyłowski, dziekan Wydziału. O współpracy z nauką mówili dyr. Krzysztof Gromadowski z Zarządu Morskiego Portu w Gdyni i Zdzisław Bahyrycz ze Stoczni Crist. Ten ostatni zwrócił uwagę, że przemysł finansuje w nauce te rozwiązania, które są ściśle związane z jego potrzebami. Przedsiębiorca nie ma pieniędzy w kieszeni i nie szuka sposobów ich wydawania na naukę. Produkcja finansowana jest z kredytów i inwestuje się w konkretne projekty przeznaczone dla zidentyfikowanego rynku. Naukowcy też muszą zachowywać się rynkowo. Mówiono również o konieczności upowszechnienia języka angielskiego oraz inwestowaniu w kapitał ludzki.

Podkreślając niedostateczną aktywność Polski w poprzednim okresie programowania i małej ilości polskich liderów projetów, Ryszard Toczek, Naczelnik Biura Rozwoju (Urząd Miasta Gdynia), wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego zaproponował by działania wszystkich zainteresowanych z Pomorza w aktywnym działaniu w projektach zintegrować w ramach POMORSKIEJ PLATFORMY RMB 2014-2020. Celem tej inicjatywy jest integracja przemysłu, nauki i administracji w celu wzmocnienia potencjału projektowego w nowym okresie programowania i zwiększenia udziału polskich instytucji w Programie Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. Co kwartał w Akademii Morskiej w Gdyni będą odbywały się spotkania mające na celu kojarzenie polskich partnerów przyszłych projektów, także spoza Pomorza. Wszak w Programie RMB 2014-2020 uczestniczy cała Polska i beneficjentami tego programu powinni być przedstawiciele nauki, biznesu i administracji ze wszystkich regionów – podkreślił prezes Toczek.

Mówiąc obrazowo do podziału jest tort o wartości 264 mln euro. Ile z niego skorzysta Polska  w nowym Programie dla RMB zależy od naszej pomysłowości, inicjatywy i aktywności.

MG