Logotyp-2018-2 [VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego]